Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt realizowaliśmy od 1 czerwca do 30 listopada 2015 roku.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w naszej placówce poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich w terminie do 30.11.2015 r.
Cele szczegółowe realizowanego projektu to:
1. Stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy wiekowej.
2. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.
Działania realizowane w ramach projektu to:
1. Dostosowanie pomieszczeń – łazienek dla dzieci.
2. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zabawki, meble, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, dywanu, apteczki pierwszej pomocy itd.
3. Wyposażenie do utrzymania czystości w sali i pomieszczeniach  toalet.

View the embedded image gallery online at:
https://sp2zelow.pl/index.php/projekty#sigFreeId6fda7dad61


"Szkoła bez barier"
Nasza szkoła realizowała projekt pt. "Szkoła bez barier" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 219 190,50 PLN. Projekt realizowany jest od września 2012 roku do czerwca 2013 roku.
Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u dzieci oraz rozszerzanie umiejętności u uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III przez okres 1 roku szkolnego w gminie Zelów.
Cele szczegółowe realizowanego projektu to:
1) zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
2) stworzenie właściwych warunków w szkołach objętych wsparciem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne;
3) zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych i trudności w uczeniu, poprzez realizację zajęć dodatkowych u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych;
4) rozwój uzdolnień i zainteresowań, poprzez realizację zajęć dodatkowych u uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Grupę docelową stanowiły dzieci klas I-III, które zostały zdiagnozowane we wrześniu 2011 r. Diagnoza obejmowała obserwacje uczniów klas I-III na zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w czasie przerw,
Ponadto badania objęły również analizę osiągnięć uczniów oraz rozmowy z uczniami i ich rodzicami.
Działania realizowane w ramach projektu to:
1) doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów,
2) prowadzenie:
a) zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
d) zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
e) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
f) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo,
g) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych polonistycznie,
h) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie,
i) zajęć rewalidacyjnych,
j) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie/teatralnie.

Oddziaływanie projektu:
Realizacja projektu ukierunkowana była na indywidualną pracę z dzieckiem, czyli wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów zagrożonych pogłębianiem się deficytów edukacyjnych. Wyrównywało to umiejętności i wiedzę dzieci, które z różnych przyczyn miały gorsze wyniki edukacyjne niż ich rówieśnicy. Realizacja projektu ułatwiła dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI. W wyniku realizacji projektu została nawiązana ścisła współpraca z rodzicami dzieci objętych wsparciem.

View the embedded image gallery online at:
https://sp2zelow.pl/index.php/projekty#sigFreeId4ee71ce559

 

Dodatkowe informacje