Klikając link otworzysz dokument.

Świetlica w naszej szkole

Zgodnie z regulaminem naszej szkoły świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

   • zapewnienie opieki dzieciom dowożonym do szkoły oraz dzieciom rodziców pracujących,
   • zapewnienie opieki uczniom, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne,
   • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
   • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form zajęć na świeżym powietrzu,
   • rozwijanie zainteresowań zamiłowań i uzdolnień.

Zajęcia w świetlicy odbywają się według planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
W ramach zajęć prowadzone są zajęcia plastyczno - techniczne, czytelnicze, muzyczne, odrabianie prac domowych. Organizowane są gry i zabawy dydaktyczne oraz tematyczne.

Propagując ruch na świeżym powietrzu, często korzystamy z nowego bezpiecznego placu zabaw dla dzieci.

Co roku w świetlicy organizowane są konkursy min. ,,Najgrzeczniejszego świetliczaka", czytelniczy ,,Bohaterowie naszych książek", wybory Miss Świetlicy.

 

 

Dodatkowe informacje